Právní ujednání

Tyto internetové stránky provozuje reklamní agentura I.N.GLOBAL a.s. se sídlem Jílovská 1167/71a, Praha 4, iČO 61058203 (dále jen „I.N.GLOBAL“). Návštěvou stránek potvrzujete svůj souhlas s níže uvedenými pravidly a podmínkami v jejich aktuálním znění a zavazujete se je v plném rozsahu respektovat a dodržovat.

Zásahy do internetových stránek

I.N.GLOBAL si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, struktury a obsahu těchto stránek bez nutnosti předchozího upozornění uživatelů. Jako uživatel nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do struktury či ztvárnění internetových stránek.

Práva I.N.GLOBAL

I.N.GLOBAL si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s provozem těchto webových stránek, jakož i v souvislosti se všemi tam umístěnými informacemi, zejména veškerá práva autorská a práva pořizovatele databáze. Bez výslovného písemného svolení není dovoleno zejména jakékoliv užívání těchto informací k Vaší vlastní podnikatelské činnosti nebo podnikatelské činnosti třetích osob, jakož i umísťování zde obsažených informací na jiných webových stránkách.

Poskytnutí příspěvku

Poskytnete-li v souvislosti s využíváním našich webových stránek svůj názor nebo připomínky (elektronicky, poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře či jiným způsobem), poskytujete tím společnosti I.N.GLOBAL bezúplatně právo Váš příspěvek užít, zejména jej upravovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat a sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv takových práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům, ledaže v rámci příspěvku tato práva výslovně vyloučíte.

Identifikace návštěvníků

I.N.GLOBAL může používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k vylepšování těchto stránek a jejich funkcí prostřednictvím tzv. "cookies". Používání „cookies“ je standardní technikou využívanou celou řadou jiných serverů. Nepřejete-li si, aby byly tyto informace ve Vašem počítači ukládány popř. chcete být o této skutečnosti informováni, můžete upravit nastavení svého prohlížeče, pokud to jeho typ a verze umožňují.

Právní odpovědnost

I.N.GLOBAL neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami. I.N.GLOBAL dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

I.N.GLOBAL se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledky užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy.

Společnost I.N.GLOBAL je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. I.N.GLOBAL však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost.

Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi Vámi a společností I.N.GLOBAL se řídí právním řádem České republiky.

Změna podmínek

I.N.GLOBAL si vyhrazuje právo změny těchto podmínek a to i bez předchozího upozornění. Nové znění podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách.